Comarch ERP Optima 2016.3.1 – zmiany w przepisach

 • -

Comarch ERP Optima 2016.3.1 – zmiany w przepisach

Category : Archiwum

Comarch ERP Optima 2016.3.1 – nowa wersja programu

banner30
Z przyjemnością informujemy, że została udostępniona nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.3.1.
Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima została rozszerzona przede wszystkim o obsługę kolejnych zmian w przepisach prawnych, które dotyczą zagadnień kadrowo-płacowych.

Dziękujemy za zaufanie oraz wierzymy, że nowe funkcjonalności jeszcze mocniej wpłyną na Państwa satysfakcję.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:
 • Dostosowaliśmy deklarację ZUS DRA z załącznikami RSA do zmian obowiązujących od 1.04.2016 r., dotyczących wykazywania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego z kodem 329 począwszy od deklaracji za miesiąc 3/2016. Deklaracje są zgodne z formatem Płatnika w wersji 10.01.001 (wersja metryki 88), który został zaktualizowany zgodnie z zaleceniami ZUS umieszczonymi na stronie http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2649/.
 • Wprowadziliśmy nowe wzory wydruków Zaświadczenie płatnika składek Z-3, Z-3a, Z-3b.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listę nowości wprowadzonych w Comarch ERP Optima 2016.3.1.:

1 Księgowość

1.1 Nowości

 1. Biuro Rachunkowe. Deklaracja VAT-27. Dodano możliwość seryjnego eksportu do Pulpitu Menadżera deklaracji VAT-27.

1.2 Zmiany

 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Dodano nadruk na deklarację VAT-7(16). 2. Księga Podatkowa. Dodano wydruk Bilans aktualny/ Wzór standard 3 oraz Bilans aktualny/ Wzór standard 4. 3. Biuro Rachunkowe. Deklaracja VAT-7. Udostępniono możliwość nadruku deklaracji VAT-7(16) na formularzu obowiązującym za rok 2016.

1.3 Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Umożliwiono księgowanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego za pomocą makra @ZasilekNOpod.
 2. Księgowość kontowa. W przypadku korzystania z funkcjonalności automatycznych rozliczeń i rozrachunków, w specyficznych sytuacjach podczas próby rozliczenia z poziomu zapisu kasowego/bankowego dwóch zaksięgowanych wcześniej dokumentów pojawiał się komunikat: Wystąpił problem podczas rozrachowywania dokumentów [Numer dokumentu] z [Numer dokumentu].Nie udało się wygenerować dekretu kompensaty z powodu błędu. Nie zdefiniowano dziennika dla kompensat w konfiguracji okresu obrachunkowego lub operator ma zakaz do tego dziennika. Działanie poprawiono.
 3. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Załącznik PIT/ZG. Poprawiono generowanie pliku xml do załącznika PIT/ZG składanego dla Małżonka identyfikującego się numerem PESEL.
 4. Rejestry VAT. Jeżeli do dokumentu w Rejestrze VAT dodano plik z dysku oraz z poziomu zakładki Kontrahent w oknie Zaliczki do rozliczenia wskazano zaliczkę do rozliczenia, podczas próby zapisania dokumentu pojawiał się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.
 5. Rejestry VAT. Dla dokumentów korekt przeniesionych z modułu Handel do Rejestru sprzedaży VAT poprawiono wydruk Faktura VAT uproszczona (GenRap).

2 Kasa/ Bank

2.1 Poprawiono

 1. Rozliczenia podmiotu. Zoptymalizowano wyświetlanie listy Rozliczenia podmiotu oraz przechodzenie między zakładkami Nierozliczone/ Rozliczone. 2. Preliminarz płatności. Rozliczenia walutowe. W specyficznych sytuacjach na płatności do faktury złotówkowej rozliczonej z zapisem w walucie obcej widoczne były błędne kwoty. Działanie poprawiono.

3 Płace i Kadry

3.1 Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.   Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia  Przeciętne wynagrodzenie: 4066,95 zł (od 1.03.2016)  Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 162,68 zł (od 1.03.2016)  Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 203,35 zł (od 1.03.2016)  Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 244,02 zł (od 1.03.2016) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r. (M.P. 2016, poz. 148).
 2. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano deklarację ZUS DRA z załącznikami RSA do zmian obowiązujących od 1.04.2016 r., dotyczących wykazywania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego z kodem 329 począwszy od deklaracji za miesiąc 3/2016. Kwota podwyższenia będzie wykazywana na deklaracji ZUS DRA w sekcji V. w polu 04. Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie będzie uwzględniane przy wyliczaniu wartości wykazywanej w polu 02. Kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W deklaracjach liczonych za 2/2016 lub okresy wcześniejsze podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest wykazywane z kodem zgodnym z kodem zasiłku macierzyńskiego, do którego było wypłacane (311, 319 lub 325), w jednej pozycji ze zsumowaną kwotą i okresem zgodnym z okresem wykazywanych na deklaracji zasiłków macierzyńskich.

Format deklaracji ZUS jest zgodny z programem Płatnik w wersji 10.01.001, z aktualizacją udostępnioną    przez ZUS dnia 2.04.2016 (wersja metryki 88).

 1. Nieobecność na część dnia. Umożliwiono import oraz eksport nieobecności na część dnia za pomocą opcji Import/Eksport danych kadrowych z / do arkusza excel. Czas nieobecności na część dnia w minutach wykazywany jest w kolumnie Nieobecność_na_część_dnia. Kolumna  Nieobecność_na_część_dnia powinna być uzupełniona tylko w przypadku nieobecności typu urlop np. urlop wypoczynkowy. W przypadku pozostałych nieobecności ta kolumna nie powinna być uzupełniona. W związku z wprowadzeniem w Comarch ERP Optima w wersji 2016.1.1 nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz., która umożliwia odnotowanie urlopu opiekuńczego na godziny, nieobecność Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni) zawsze jest importowana jako nieobecność całodzienna, nawet jeśli w arkuszu będzie informacja, że jest to nieobecność na część dnia. Comarch ERP Migrator w wersji 2016.3.1 umożliwia również import z Comarch ERP Klasyka nieobecności  Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz. jako nieobecności na część dnia. Dotyczy importu z Comarch ERP Klasyka w wersjach: PIK 19.00, PLP  9.00.
 2. Wydruki Zaświadczenie płatnika składek (Z-3, Z-3a, Z-3b):  Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3, Z-3a, Z-3b do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS.  Zaświadczenie płatnika składek Z-3. W przypadku zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczenia z kodem 0411XX na wydruku w części dotyczącej ubezpieczenia jest zaznaczana opcja osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub jako osoba współpracująca. W przypadku innych kodów tytułu ubezpieczenia na wydruku nie jest ustawiana informacja o ubezpieczeniu.   Zaświadczenie płatnika składek Z-3b. Dodano przed wydrukiem parametr Zaświadczenie dla nieobecności w dniu, na podstawie którego jest zaznaczany rodzaj zasiłku, o który ubezpieczony wnioskuje. Dodatkowo na wydruku uzupełnia się także okres nieobecności oraz seria i numer zaświadczenia lekarskiego.

3.2 Zmiany

 1. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu przychodów na wydruku. Po zmianie na wydruku uwzględniane są także przychody członków rad nadzorczych zgłoszonych do ubezpieczeń z kodami 2241XX/2242XX.

3.3 Poprawiono

 1. Składka wypadkowa. Poprawiono zapisywanie składki wypadkowej w elementach wypłaty w przypadku jej przeliczenia za pomocą funkcji narzędziowej Korekta składki wypadkowej. Po zmianie różnica składki wypadkowej wynikająca z przeliczenia według innego procentu,  zapisuje się zawsze w elemencie wypłaty zdefiniowanym jako oskładkowany. Poprzednio składka zapisywała się zawsze w pierwszym elemencie w wypłacie, nawet jeśli był nieoskładkowany.
 2. Deklaracja PFRON. Na deklaracji INF-D-P pracownika nie był wykazywany numer NIP pomimo zaznaczenia parametru Wstawiać NIP pracownika na INF-D-P na formularzu deklaracji. Poprawiono.
 3. Wydruki Limity nieobecności (wszyscy) i Limity nieobecności (dla zaznaczonych). Dla pracownika mającego w obrębie roku więcej niż jeden limit Urlop opiekuńczy kp.188/godz. na wydruku wykonanym na ostatni dzień roku były drukowane dwie pozycje zamiast jednej. Poprawiono.
 4. Wydruk Umowa o pracę. W objaśnieniu były drukowane niepełne dane dotyczące podstawy prawnej. Poprawiono.
 5. Wydruk Skrócona karta czasu pracy. Na wydruku nie była wykazywana informacja o czasie pracy w dniu 29 luty 2016. Poprawiono.
 6. Wydruki Karta wynagrodzeń wg deklaracji i Karta wynagrodzeń wg okresu. Na wydrukach była niepoprawnie była drukowana data Do w nagłówku dla miesiąca luty 2016.. Poprawiono.
 7. Wydruk Pracownicy z przychodami. Na wydruku w kolumnie Przychód nadmiarowo były uwzględniane kwoty z elementów walutowych. Poprawiono.
 8. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Poprawiono wyświetlanie procentu składki w kolumnie Procent składki potrąconej w przypadku niskich kwot wynagrodzenia.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań!