Comarch ERP Optima 2018.6.1

 • -

Comarch ERP Optima 2018.6.1

Comarch ERP Optima 2018.6.1

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.6.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu Split payment i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

umów się na aktualizację: kontakt do serwisu Comarch ERP Optima 

Zmieniamy również nasz flagowy produkt do zarządzania czasem i planem pracy, nieobecnościami, pomagający w rekrutacji i ocenie pracownika Comarch ERP e-Pracownik. Od teraz udostępniamy go pod nową nazwą – Comarch HRM (Human Resource Management).

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:
 • Dostosowano mechanizm generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018.
 • Wprowadzono mechanizm Split payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku ze wskazaniem kwoty VAT przekazywanej na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.
 • Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 • Umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
 • Dostosowano działanie programu do zmian w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
 • Dostosowano kontrolę rocznego limitu Zasiłku opiekuńczego do zmiany przepisów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1096) – wprowadzono dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat.
 • Umożliwiono drukowanie na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy.
Nowości Comarch ERP Optima 2018.6.1, które zasługują na szczególną uwagę:
 • Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów.
 • Dodano możliwość księgowania Faktur zakupu i sprzedaży, rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów według opisu analitycznego.
 • Wprowadzono funkcjonalność dodawania predekretacji z listy dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania kosztów w Ewidencji samochodów.
 • Umożliwiono automatyczne podzielenie kwoty odliczeń z kategorii TAK/NIE na pozycji dokumentu w rejestrze VAT w przypadku faktur zakupu przeniesionych z modułu Faktury oraz na kopiowanych dokumentach zakupu w rejestrze VAT.
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w ostatniej wypłacie etatowej.
 • Wprowadzono kontrolę limitu urlopu na proporcjonalnego na żądanie, z uwzględnieniem wykorzystania urlopu u poprzednich pracodawców.
 • Dodano wydruki Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartościEko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat
Szczegółowe omówienie zmian w Comarch ERP Optima 2018.6.1:
 1. Ogólne i Kasa/Bank
 2. Księgowość
 3. Płace i kadry
 4. Handel i magazyn
 5. Comarch ERP Optima Analizy BI
 6. CRM i Obieg dokumentów

Ogólne

Nowości Ogólne Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Podpis cyfrowy.

Dostosowano mechanizmu generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018. Zmieniono algorytm skrótu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do:

 • podpisywania deklaracji oraz plików JPK,
 • wymiany danych z bankiem za pośrednictwem webservice,
 • cyfrowego podpisywania wiadomości e-mail,
 • cyfrowego podpisywania plików PDF.
2. Szybkie dodawanie kontrahentów. 

Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów. Z poziomu formularza dokumentu po wpisaniu w polu z kodem podmiotu numeru NIP i przejściu do innego pola następuje przeszukiwanie listy kontrahentów. Jeżeli kontrahent o wprowadzonym numerze NIP zostanie znaleziony w bazie, następuje jego przeniesienie na dokument. Jeżeli kontrahent o podanym NIP-ie nie zostanie odnaleziony, otwierane jest okno dodawania nowego kontrahenta, na którym na podstawie krajowego numeru NIP zostają pobrane dane z bazy REGON oraz sprawdzony status w VAT. Po zapisaniu nowej karty kontrahenta, jest on przenoszony na dokument.

3. Eksport danych osobowych przedstawiciela.

Umożliwiono eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu przedstawiciela ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:

Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela.

4. Eksport danych osobowych pracownika.

Umożliwiono eksport danych osobowych pracownika do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu pracownika ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:

Plik XML z danymi osobowymi pracownika może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem pracownika.

5. Wydruk danych osobowych pracownika.

Z poziomu formularza pracownika dodany został wydruk Wydruki kadrowe/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe pracownika przetwarzane na dzień wykonania wydruku.

Zmiany

1. Anonimizacja danych. Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów na oknie Anonimizacja danych osobowych. Wyświetlone dokumenty blokujące wykonanie anonimizacji danych, jak i dokumenty podlegające anonimizacji zgrupowane są w domyślnie zwiniętych sekcjach. Każda sekcja z listą dokumentów może zostać rozwinięta przez Użytkownika w celu wyświetlenia szczegółowej listy pozycji wchodzących w jej skład. Dodatkowo przy każdej z sekcji w nawiasie wykazywana jest ilość pozycji wchodzących w skład danej sekcji.

W przypadku listy dokumentów podlegających anonimizacji danych, została ona podzielona na 3 grupy:

 • Dokumenty, które zostaną usunięte z bazy (np. dokumenty z Archiwum wydruków, wiadomości SMS, oraz wiadomości e-mail, na których wybrany został anonimizowany podmiot),
 • Dokumenty, z których zostaną usunięte dane osobowe (większość typów dokumentów, na których określony kontrahent bądź przedstawiciel został wybrany),
 • Dokumenty, które użytkownik powinien zweryfikować (np. SMSy i wiadomości e-mail bez wskazanego tego podmiotu, zgłoszenia SENT, dokumenty OBD, szablony e-mail).

2. Anonimizacja danych – Archiwum wydruków. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z kontrahentem wyświetlane są zapisy z Archiwum wydruków.

3. Anonimizacja przedstawiciela – Oferty Handlowe. Na oknie Anonimizacja danych osobowychna liście dokumentów powiązanych z przedstawicielem wyświetlane są oferty handlowe, na których ten przedstawiciel został wskazany.

4. Anonimizacja danych – deklaracje VAT-UE i VAT-27. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z kontrahentem wyświetlane są deklaracje VAT-UE/ VAT-UEK i VAT 27. Jeżeli dotyczą okresów wcześniejszych niż okres wskazany w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe, wówczas dane kontrahenta są na nich anonimizowane.

5. Anonimizacja danych – zapisy K/B. Na oknie Anonimizacja danych osobowych kontrahenta wyświetlane zapisy kasowe/bankowe dotyczące okresów wcześniejszych niż okres wskazany w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe podlegają anonimizacji. Jeżeli dotyczą okresów późniejszych – blokują proces anonimizacji.

6. Anonimizacja danych – rejestr naruszeń. Podczas anonimizacji danych, jeżeli kontrahent/przedstawiciel został wskazany na formularzu naruszenia jako inspektor danych osobowych, taki dokument wykazywany jest jako blokujący wykonanie anonimizacji danych. Nie jest możliwe wykonanie anonimizacji podmiotu będącego inspektorem danych osobowych.

7. Administrator danych osobowych. Na oknie Administrator danych osobowych w sekcji Administrator dodany został parametr Przepisz dane z Pieczątki firmy. Jego zaznaczenie powoduje zaczytanie danych administratora z Pieczątki Firmy (Konfiguracja Firmy/ Dane firmy). Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Po odznaczeniu parametru Przepisz dane z Pieczątki firmy aktywny staje się przycisk Edytuj dane, po kliknięciu którego możliwa jest zmiana danych administratora danych osobowych.

8. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Na formularzu czynności dodano pola Nazwa oraz Cel przetwarzania. Dodana została również zakładka [Dodatkowe], na której można wskazać dokument z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również uzupełnić dodatkowe informacje dotyczące czynności przetwarzania. Na liście w rejestrze czynności dodana została kolumna Nazwa.

9. Rejestr naruszeń. Na formularzu naruszenia zmieniono nazwę pola Przyczyna opóźnienia zgłoszenia na Przyczyna opóźnienia zgłoszenia lub uzasadnienie braku zgłoszenia.

10. Wydruk naruszenia ochrony danych osobowych. Z poziomu formularza naruszenia udostępniony został wydruk Rejestr naruszeń > Formularz naruszenia.

11. Wydruk formularza zgody. Z poziomu formularza treści zgody udostępniony został wydrukFormularz treści zgody (GenRap) > Formularz zgody. Jeżeli na treści zgody wybrana została kategoria MARKETING, dostępny jest wydruk Formularz treści zgody (GenRap) > Formularz zgody marketingowej.

12. Zgody podmiotów. Na oknie zgody kontrahenta, przedstawiciela, pracownika i wspólnika dodana została zakładka [Dokumenty] umożliwiająca dodanie załącznika w formie pliku – bądź zapisując wskazany plik do bazy, bądź zapisując link do tego pliku.
Na zakładce możliwe jest również wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również zadań i kontaktów (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM.

13. Łączenie kart kontrahentów. Podczas łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego. W tym celu na oknie Łączenie kontrahentów dodany został parametr Przepisuj zgody kontrahenta. Parametr jest domyślnie zaznaczony.
Podczas przenoszenia przedstawicieli kontrahentów podrzędnych (zaznaczony parametr Przepisuj przedstawicieli) razem z przedstawicielem przepisywane są jego zgody (bez względu na zaznaczenie parametru dotyczącego przepisywania zgód kontrahenta).

14. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika.

15. Weryfikacja statusu VAT. Zmieniono działanie weryfikacji statusu VAT dostępnej z poziomu formularza kontrahenta. Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta nie był zaznaczony, następuje jego zaznaczenie. Jeżeli kontrahent w programie widniał jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy.
W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta był zaznaczony, następuje jego odznaczenie.
Niezależnie od wyniku weryfikacji, nie następuje przeniesienie Użytkownika na zakładkę [Handlowe] formularza kontrahenta jak miało to miejsce do tej pory.

16. Formularz kontrahenta. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru formularza kontrahenta (jego zwężenie w stosunku do rozmiaru standardowego).

17. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela kontrahenta w polu Dodatkoweumożliwiono wpisanie do 256 znaków.

18. Kopiowanie przedstawiciela. Zablokowano możliwość skopiowania zanonimizowanego przedstawiciela kontrahenta.

19. Operacje seryjne z listy kontrahentów. Dla operacji seryjnej Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli w przypadku opcji odznacz parametr mailing seryjny dla przedstawicieli oznaczonych jako nieaktywni lub poddanych anonimizacji, w logu pojawia się informacja, że dla takich przedstawicieli zmiana parametru jest niemożliwa.

20. Adres e-mail w pliku JPK_VAT. Adres e-mail podatnika umieszczany w pliku JPK_VAT pobierany jest w pierwszej kolejności z deklaracji VAT-7(18). Jeżeli nie będzie uzupełniony na deklaracji, zostanie pobrany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, a jeżeli tam również nie będzie uzupełniony – wówczas z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

21. Wydruk UPO dla JPK. Na wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla korekty pliku JPK dodana została informacja, że wysłany plik był korektą.

22. Historia zmian. W przypadku dodania, modyfikacji bądź usunięcia zdarzenia w preliminarzu płatności wygenerowanego z poziomu polecenia księgowania lub bilansu otwarcia w księgowości kontowej, w logach historii zmian pojawia się informacja dotycząca kierunku tej płatności (przychód / rozchód).

23. Historia zmian. W przypadku zalogowania się do bazy programu Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Przypominacz w logach historii zmian prezentowane są informacje dotyczące bazy firmowej oraz pobranych modułów.

24. Monitoring w KRD. Umożliwiono pobieranie z Krajowego Rejestru Długów informacji o monitoringu, jak również włączanie i wyłączanie monitoringu dla kontrahenta oznaczonego w programie jako nieaktywny.

Poprawiono

1. Skrzynka IWD. Poprawiono wyświetlanie paczek Internetowej Wymiany Dokumentów na oknie Skrzynka IWD filtrowanych na podstawie zakresu dat.

2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Umożliwiono pobierania danych z bazy GUS kontrahentów z wpisaną znaczną ilością działalności PKD.

3. Informacje Bieżące. Skrócono czas logowania do bazy przy włączonym oknie Informacje Bieżące.

4. Zmiana hasła loginu ‘sa’. Zmiana hasła loginu ‘sa’ na serwerze SQL podczas pracy programu Comarch ERP Optima nie skutkuje pojawieniem się komunikatu: Login failed for user ‘sa’.

Kasa/ Bank 

Nowości Kasa/Bank Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Split payment. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Pozwala ona na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Metoda ta polega na tym, że płatność za towar lub usługę może być realizowana na dwa konta:

 • konto VAT dostawcy, na które zostanie przekazana kwota podatku VAT,
 • konto rozliczeniowe dostawcy, na które zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy usługi.

Mechanizm ten ma chronić nabywcę przed solidarną odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia ‘karuzeli VAT’. Nabywca dokonując płatności zastrzega sobie, że część przelanej kwoty ma zostać zablokowana na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony. Stosowanie metody split payment jest dobrowolne i może dotyczyć wybranych kontrahentów lub wskazanych dokumentów.

W związku z metodą split payment zostały wprowadzone zmiany:

 • na formularzu kontrahenta,
 • na zdarzeniu w preliminarzu płatności,
 • na zapisie bankowym,
 • w rejestrze bankowym,
 • w formatach eksportu/importu przelewów.

Formularz kontrahenta

Na formularzu kontrahenta, na zakładce Płatności pojawił się parametr Split payment.

Formularz kontrahenta – płatności

Zaznaczenie tego parametru powoduje, że płatności złotówkowe trafiające do rejestru bankowego mają automatycznie ustawioną metodę podzielonej płatności.

Dotyczy to dokumentów handlowych i ich korekt:

 • faktury sprzedaży,
 • faktury zakupu,
 • faktury zaliczkowej,
 • faktury finalnej

oraz dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT.

Parametr dotyczący podzielonej płatności można zaznaczyć tylko wtedy, gdy rozliczamy płatności związane z danym kontrahentem (parametr Nie rozliczaj płatności jest niezaznaczony) oraz kontrahent ma status Podmiot gospodarczy).

Zmiana ustawienia tego parametru może być wykonana z poziomu formularza danego kontrahenta lub możemy ją wykonać seryjnie dla zaznaczonych kontrahentów. Służy do tego operacja seryjna – Zmień warunki płatności.

Lista kontrahentów – seryjna zmiana warunków płatności

Zdarzenie w preliminarzu płatności związane z fakturą/dokumentem z rejestru VAT

Metoda podzielonej płatności dostępna jest na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrach bankowych i dotyczą kontrahentów lub urzędów.

Jeżeli płatność podlega metodzie split payment (parametr Split payment jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiają się dodatkowe pola: Kwota VAT, NIP i Numer dokumentu. Na zdarzeniach, które nie mają zaznaczonego parametru Split payment pola są niewidoczne.

W przypadku dokumentów handlowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, faktury finalnej i wystawionych do nich korekt) oraz dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT parametr dziedziczony jest z karty kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument. Parametr dziedziczony jest na wszystkie płatności związane z tym dokumentem. Wyjątek stanowią dokumenty wystawione w innej walucie. Jeśli na dokumencie walutowym parametr Płatność VAT w PLN jest:

 • zaznaczony – powstają dwa zdarzenia, pierwsze w walucie dokumentu (kwota netto) i parametr Split payment nie jest zaznaczony oraz drugie zdarzenie w PLN (równowartość kwoty VAT) z zaznaczonym parametrem o podzielonej płatności.
 • niezaznaczony – powstaje płatność w walucie, parametr związany z podzieloną płatnością nie jest zaznaczony.

Jeżeli dokument został wystawiony dla podmiotu znajdującego się na liście Urzędy parametr Split payment zaznacza się na płatności automatycznie. Pozostałe pola odczytywane są z dokumentu powiązanego z daną płatnością.

Na płatnościach do transakcji związanej z kontrahentem, który ma zaznaczony parametr Split payment program automatycznie:

 • zaznacza Split payment – parametr odczytany jest z karty kontrahenta, który został wskazany jako główny kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT. Nie ma znaczenia ustawienie tego parametru na płatniku (kontrahencie), który występuje na tym dokumencie,
 • uzupełnia Numer dokumentu – pobiera go z dokumentu, z którym związana jest płatność,
 • uzupełnia Numer NIP kontrahenta – numer NIP pobierany jest z dokumentu, z którym związana jest dana płatność (numer NIP wpisany na zakładce 2. Kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT),
 • przenosi łączną kwotę VAT.
Wskazówka
Pola informujące o numerze NIP i numerze dokumentu zawsze pobierane są z dokumentu źródłowego. Pola te są nieaktywne (na płatności nie można ich zmienić). Zmiana tych pól na dokumencie źródłowym spowoduje ich aktualizację na płatności w sekcji Split payment.
Zdarzenie w preliminarzu płatności

Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje, aby kwota VAT na zdarzeniu:

 • nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana,
 • nie była wyższa niż kwota tej płatności.
Uwaga
W sytuacji, gdy eksportujemy do banku zdarzenie z podzieloną płatnością, które jest częściowo rozliczone należy zweryfikować kwotę VAT.

Przy podziale płatności program przepisuje parametry związane ze split payment. Pola NIP i Numer dokumentu są nieaktywne (odczytane z dokumentu źródłowego). Wartość podatku jest wyliczona proporcjonalnie w stosunku do wartości podzielonych płatności
Informacje dla split payment ulegają aktualizacji, gdy na dokumencie źródłowym zostanie zmieniony:

 • kontrahent – aktualizowany jest numer NIP,
 • numer NIP – przepisywany jest nowy numer z dokumentu źródłowego,
 • kwota dokumentu – aktualizowane są wszystkie informacje związane ze split payment,
 • numer dokumentu – wprowadzony zostaje nowy numer dokumentu z którym związana jest płatność.
Uwaga
Nie można zmieniać dokumentu źródłowego, np kontrahenta na zapisie w rejestrze VAT, jeśli chociaż jedno związane z nim zdarzenie podlega metodzie podzielonej płatności i zostało wyeksportowane do banku.

Zdarzenie w preliminarzu płatności powstałe do deklaracji VAT-7/ VAT-7K/ VAT-9M
Na płatnościach, które powstały do najnowszych wersji deklaracji:

 • VAT-7 v.18
 • VAT-7K v.12
 • VAT-9M v.8

parametr Split payment jest domyślnie zaznaczany. W polu Kwota VAT podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/07/2018/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP firmy. Wszystkie te pola można modyfikować.

Pozostałe zdarzenia w preliminarzu płatności

Parametr Split payment widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z BO, do dokumentów wprowadzonych do ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony.
Po zaznaczeniu parametru w polu:

 • Numer dokumentu –podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,
 • NIP –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
 • Kwota VAT – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności.

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach.

Uwaga
W sytuacji, gdy zaznaczymy parametr Split payment na płatności, która została już częściowo rozliczona kwotę VAT należy uzupełnić samodzielnie.

Preliminarz płatności

W preliminarzu płatności, na liście zdarzeń pojawiły się operacje seryjne związane ze split payment.

Dla wybranych zdarzeń możemy ustawić parametr Split payment oraz możemy przy seryjnej zmianie kontrahenta zaktualizować informacje o split payment.

Oznacz jako split payment – operacja powoduje zaznaczenie parametru Split Payment na płatnościach znajdujących się w rejestrze bankowym. Jeśli wśród zaznaczonych płatności będzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: FA/2018/100: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.

Preliminarz – operacja seryjna Zmień podmiot

Zmień podmiot – Zaktualizuj ustawienia split payment – na wskazanych przez nas zdarzeniach program zmieni podmiot i na podstawie ustawień pobranych z formularzu tego kontrahenta zaktualizuje informacje o split payment. Operacja zmiany podmiotu wraz z aktualizacją informacji o split payment jest wykonywana na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrze bankowym. W przypadku zdarzeń znajdujących się w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.

Preliminarz płatności –Tylko split payment

W celu szybkiego odszukania zdarzeń, które mają zaznaczoną podzieloną płatność należy:

 • na liście w sekcji z filtrem zaznaczyć: Tylko split payment,
 • ’wyświetlić’ dodatkowe kolumny: Rozchód – VAT split payment, Przychód – VAT split payment.

Rachunek VAT

Rachunek VAT to specjalny rachunek bankowy, na który będą trafiały wpłaty podatku VAT od odbiorców i wypłaty w przypadku zapłaty za faktury.

Rachunek ten jest prowadzony w walucie PLN. Dostęp do tego rachunku jest ograniczony.

W programie należy utworzyć nowy rejestr o typie Bank, uzupełnić informację o banku i numerze rachunku bankowego, a następnie zaznaczyć parametr Rachunek dla Split payment. Dla tego rachunku otwieramy raporty bankowe.

Ze względu na specjalny charakter tego rejestru (obsługa podatku VAT) nie można go powiązać z żadną formą płatności. Rejestr ten nie będzie też widoczny na liście rejestrów jakie pojawiają się w momencie rozliczania płatności (rozliczanie seryjne lub rozliczanie pojedynczego zdarzenia w Preliminarzu płatności).

Rejestr kasowy/bankowy – rachunek dla VAT

Zapis kasowy/ bankowy
Na formularzu zapisu bankowego pojawiły się dwa dodatkowe parametry związane z płatnościami dla których zastosowano metodę podzielonej płatności. Parametry te są dostępne na zapisie bankowym wystawionym w walucie PLN.

 • Split payment – oznacza, że dla danego zapisu zastosowano metodę podzielonej płatności,
 • Kwota VAT – oznacza, że dany zapis związany jest z podatkiem VAT.

W momencie dodawania zapisu do rejestru bankowego prowadzonego w walucie systemowej możemy zaznaczyć parametr Split payment. Dopiero wtedy uaktywni się parametr Kwota VAT.

Zapis kasowy/bankowy

Lista zapisów kasowych/bankowych
W celu szybkiego odszukania zapisów dla których zastosowano metodę podzielonej płatności możemy wykorzystać dwie nowe kolumny. Znajdują się one na liście ukrytych kolumn. Są to:

 • Split payment – informuje czy dany zapis dotyczy podzielonej płatności,
 • Kwota VAT – dodatkowo informuje o tym, że dany zapis związany jest podatkiem VAT.
Lista zapisów kasowych/bankowych – dodatkowe kolumny

Na liście zapisów kasowych/bankowych udostępniliśmy operację seryjną, która pozwala dla wybranych zapisów zaznaczyć/odznaczyć parametry związane ze split payment.

Lista zapisów bankowych – operacja seryjna

Funkcja ta pojawia się, gdy wybrano rejestr bankowy prowadzony w walucie PLN lub wybrano listę wszystkich zapisów kasowych/bankowych (pole Rejestr jest puste). Jeśli wśród zaznaczonych zapisów znajdą się zapisy znajdujące się w rejestrze kasowym lub w innej walucie parametry dotyczące split payment nie zostaną zmienione, a w logu z przebiegu tej operacji pojawi się komunikat:
KW/4/2018/EUR: Nie można zmienić ustawień split payment/kwoty VAT. Parametry te można zmieniać tylko na zapisach w rejestrze bankowym w walucie systemowej.

Eksport przelewów

Wykonując zlecenie przelewu do banku z zastosowaniem metody podzielonej płatności oprócz łącznej kwoty przelewu (wartość brutto dokumentu) przesyłamy dodatkowe informacje, które pozwolą przeksięgować wskazaną w przelewie kwotę na rachunek VAT. Są to:

 • Kwota VAT, która zostanie przeksięgowana przez bank na wyodrębniony rachunek VAT,
 • Numer NIP kontrahenta,
 • Numer dokumentu, który stanowi podstawę do wykonania danej płatności.

Na formularzu banku możemy wskazać format eksportu dla zwykłych przelewów oraz wskazać format dla przelewów split payment. Po uzupełnieniu obu formatów będą się one automatycznie podpowiadały na oknie Eksport przelewów do pliku.

Formularz banku – formaty przelewów

Przepisy ustawy o VAT nie pozwalają, aby metoda Split payment była stosowana dla przelewów zbiorczych. Oznacza to, że pomimo zaznaczenia na oknie Eksport przelewów do pliku parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów, są one zawsze wykazywane jako oddzielne przelewy (oddzielne płatności do danego dokumentu).

Na oknie generowania zlecenia przelewu do banku mamy do wyboru dwa formaty wymiany. Pierwszy format wymiany dotyczy ‘zwykłych’ przelewów, drugi to format wymiany dla przelewów oznaczonych jako split payment. Wskazane formaty wymiany powinny mieć ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu jeśli jeden z formatów będzie typu WebService a drugi nie. Rodzaje formatów wymiany muszą być z sobą zbieżne. Jeśli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej płatności nie ma konieczności wskazywania formatu wymiany dla split payment. W momencie eksportu przelewów do pliku program automatycznie odszuka odpowiednie rodzaje przelewów i zastosuje dla nich wskazany na oknie format wymiany.

Eksport przelewów – Nowy format wymiany
Na podstawie informacji przekazanych nam przez banki w programie dodaliśmy nowy format przelewu, który związany jest z płatnościami split payment Elixir-0 BPH (split payment). W formacie tym zmianie uległa definicja pozycji. Dodano oznaczenia związane ze split payment, gdzie:

 •  /VAT/ – oznacza kwotę VAT na płatności,
 • /IDC/ – określa numer NIP,
 • /INV/ – wskazuje na numer dokumentu, którego dotyczy ta płatność,
 • /TXT/ – pole tekstowe, umieszczamy w nim pierwszą linie opisu do banku,
 • zmianie uległ kod operacji z 51 na 53.

W przypadku korzystania z własnych formatów przelewu zalecamy kontakt z bankiem w celu ustalenia właściwej struktury pliku wymiany. Na liście pozycji danego formatu (Ogólne / Inne / Formaty przelewów) mamy dodatkowe trzy nowe pola, które dedykowane są dla metody Split payment i pozwalają pobrać informację o:

 • Split payment – VAT – pozycja pobiera kwotę VAT wpisaną na płatności w sekcji Split payment,
 • Split payment – NIP – pozycja pobiera numer NIP kontrahenta, wpisany na płatności w sekcji Split payment,
 • Split payment – Numer dokumentu – pozycja odwołuje się do numeru dokumentu, którego dana płatność dotyczy, który został wpisany na płatności w sekcji Split payment.

Eksport przelewów – przelewy XML
W związku z obsługą płatności split payment zmodyfikowano formaty wymiany danych (WebService) dla banków Pekao, Alior, Raiffesen, Paribas, ING.

Eksport przelewów na rzecz Urzędu skarbowego

Zlecenia przelewów, które są wykonywane na rzecz Urzędów skarbowych są tworzone na dotychczasowych zasadach. Nie ma więc obowiązku uzupełniania sekcji dotyczącej Split payment na płatnościach powstałych np. do deklaracji VAT-7/ VAT-7K/ VAT-9M. Niezależnie od tego czy na takich płatnościach parametr Split payment będzie zaznaczony czy nie, płatności będą eksportowane tak jak dotychczas. W tym przypadku po stronie banku leży odpowiednie przeksięgowania wykazanych kwot.

Import przelewów

Zlecając wykonanie przelewu split payment w pliku mamy jeden przelew na łączną kwotę brutto z odpowiednimi oznaczeniami (NIP, numer dokumentu, kwota VAT).

Nieco inaczej wygląda to w przypadku importu wyciągów bankowych, gdyż dla każdej płatności split payment mamy dwa przelewy:

 • Pierwszy przelew dotyczy łącznej kwoty brutto (przeksięgowanie kwoty z rachunku rozliczeniowego na inny rachunek rozliczeniowy),
 • Drugi przelew (techniczny) jest przeksięgowaniem kwoty VAT pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym, a rachunkiem VAT.

Te dwa przelewy zawsze mają przeciwne kierunki.

W momencie importu przelewów, zarówno z plików MT940, jak i za pomocą usługi sieciowej (Webservice), jeżeli w opisie importowanego przelewu będzie ciąg znaków /VAT/ (…) /IDC/ (…) /INV/, wówczas program oznaczy taki zapis jako Split payment. Jeżeli w importowanym pliku będą dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejszą kwotę zostanie oznaczony jako Kwota VAT. W przypadku, gdy oba przelewy będą miały taki sam opis i taką samą kwotę – żaden z nich nie będzie miał zaznaczonego parametru Kwota VAT. Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domyślnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu.

W przypadku importu wyciągu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment na wszystkich importowanych zapisach zaznaczane są oba parametry: Split payment i Kwota VAT.

Przy imporcie przelewów mamy tak jak dotychczas możliwość automatycznego rozliczania przelewów zwykłych. Przelewy związane z przeksięgowaniem kwoty VAT (przelewy techniczne) otrzymują stan Nie podlega rozliczeniu, więc nie będą automatycznie rozliczane

Wskazówka
 W sytuacji, gdy w momencie generowania przelewu na rachunku VAT nie było wystarczającej ilości środków do jego wykonania bank obciąży ten rachunek do wysokości salda. Może powstać taka sytuacja, że kwota VAT na zleceniu będzie różna od wartości przelewu technicznego.
Uwaga
W przypadku korzystania z mechanizmu Pracy rozproszonej zalecane jest wykonywanie importu z plików przygotowanych najnowszą wersja programu.

2. Przelew zbiorczy. Dla zbiorczych przelewów wprowadziliśmy nowe możliwości grupowania oraz uszczegółowienia opisów do banku. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotówna oknie eksportu pojawią się dodatkowe opcje:

 • Eksportuj wszystkie linie opisu do banku,
 • Dziel przelewy wg długości opisu.
Eksport przelewów do pliku

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku
Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (wszystkie opisy się nie zmieszczą). W takim przypadku możemy skorzystać opisanego poniżej parametru Dziel przelewy wg długości opisu. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją.

Przyklad

Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza na 100 zł każdy.
Pierwszy przelew ma uzupełnione 3 linie opisu do banku: FA/2018/07/00001/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1.
Drugi przelew ma uzupełnione 2 linie opisu do banku: FA/2018/07/00002/VAT, Usług obce.
Kolejne 3 przelewy mają uzupełnioną pierwszą linię opisu FA/2018/07/00003/VAT,FA/2018/07/00004/VAT,FA/2018/07/00005/VAT

Jeśli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku: 

 • nie będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się tylko pierwsze linie opisu do banku,
 • będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, następnie 2 linie opisu z przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz początek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5.

W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, który ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygląda to tak:
„FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT;F”

Dziel przelewy wg długości opisu

W przypadku, gdy przelew zbiorczy powstaje z wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (nie zmieszczą się opisy ze wszystkich przelewów tak jak w przykładzie powyżej). Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg długości opisu spowoduje, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Wskazówka
Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza z przykładu powyżej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH.
Jeśli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku i Dziel przelewy wg długości opisu program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwotę:

 • 400 zł z opisem FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT”
 • 100 zł z opisem: „FA/2018/07/00005/VAT|||”

Zmiany

 1. Nowy rejestr bankowy i formy płatności. . Dodając nowy rejestr bankowy możemy: otworzyć raport, utworzyć nową formę płatności lub skojarzyć z rejestrem istniejącą formę płatności. Zmieniono domyślne ustawienie dla opcji Skojarz nowy rachunek z formą płatności – obecnie parametr ten nie jest domyślnie zaznaczony..
 2. Import przelewów i format MT940. Przy imporcie przelewów jednym z dostępnych w programie formatów MT940 (standard, BGŻ, BRE, IDEA BANK, PBS) jako źródłowe pliki wyświetlane są -wszystkie pliki- zamiast plików *.sta.
 3. Przelew zbiorczy a różne waluty. Poprawiono tworzenie przelewu zbiorczego dla poszczególnych podmiotów w sytuacji, gdy przelewy cząstkowe dla danego podmiotu, np. pracownika są w różnych walutach Jeśli wybrano format eksportu, w którym odwołujemy się do kwoty płatności w walucie systemowej przelewy są teraz sumowane i tworzony jest jeden zbiorczy przelew.
 4. Import przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice). BGŻ BNP Paribas – duplikaty. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice) w BGŻ BNP Paribas. Duplikaty są sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg następujących kryteriów: data księgowania, numer rachunku podmiotu, kwota i opisu przelewu.

Poprawiono

 1. Eksport przelewów – Pekao Webservice. Przy seryjnej wysyłce przelewów pojawiał się komunikat: Nie znaleziono certyfikatu SSL w nagłówku przychodzącej wiadomości co skutkowało wysyłaniem co drugiego przelewu. Analogiczny komunikat pojawiał się przy imporcie historii/wyciągu, seryjnym pobieraniu informacji o stanie środków na rachunkach oraz aktualizacji stanów przelewów. Działanie poprawiono.
 2. Aktualizacja stanów przelewów – Raiffeisen Webservice. Przy próbie aktualizacji stanów przelewów, dla przelewów które zostały Zrealizowane pojawiał się komunikat o tym, że przelew nie został zaktualizowany z powodu błędu. Działanie poprawiono.
 3. Ewidencja dodatkowa. Rozliczanie. Przy rozliczaniu delegacji nie były rozliczane dokumenty z ewidencji dodatkowej, które były podpięte na zakładce Wydatki na elemencie delegacji. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości Księgowość Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M wprowadzono mechanizm zapamiętywania ostatnio wybranej wersji formularza deklaracji. Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 17, VAT-7K w wersji 11, VAT-9M w wersji 7. Aby za lipiec 2018 roku dodać deklarację w najnowszej wersji formularza należy ją wybrać z dostępnego obok przycisku plusa menu rozwijalnego. Po naciśnięciu przycisku plusa pojawia się zawsze formularz deklaracji w wersji wybranej za poprzedni miesiąc.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy użytkownik ma możliwość wykazania kwoty do zwrotu tylko w jednej z poz. 58-61.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT automatycznie zaznaczana jest poz. 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT (wykazany w poz. 58). Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej pozycji.

W poz. 69 Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz w poz. 70. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) domyślnie zaznaczana jest zawsze opcja Nie.

Na formularzu deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12) oraz VAT-9M(8) dodano pole E-mail do którego pobierany jest adres wprowadzony w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WWUżytkownik ma możliwość jego edycji. Adres e-mail podlega walidacji.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż lipiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od lipca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 17, VAT-7K w wersji 11, VAT-9M w wersji 7 okresu rozliczeniowego późniejszego niż czerwiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do czerwca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r.

3. Księgowość. Zaliczki uproszczone na PIT-36/PIT-36L. Na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustaloną zaliczkę można zmniejszyć o uiszczoną w konkretnym miesiącu składkę zdrowotną zgodnie z art. 44 ust. 6i ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

W bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu po naciśnięciu na liście zaliczek na PIT 36/PIT-36L przycisku plusa rozwija się menu zaliczek z możliwością wyboru zaliczki uproszczonej lub zwykłej. Podczas dodawania kolejnej zaliczki podpowiada się ostatnio wybrany formularz.

Zaliczka uproszczona na PIT-36(1)

Na formularzu zaliczki użytkownik ma możliwość uzupełnienia samodzielnie wyliczonej kwoty stanowiącej 1/12 podatku (pole opcjonalne). Kwota ta nie jest zaokrąglana. Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc pobierana jest automatycznie z Udziałów i kwoty deklaracji dostępnych w menu Ogólne/ Inne/ Właściciele. Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki. Kwota do zapłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. W Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie w wysokości kwoty do zapłaty.

Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli kwoty w poz.1 i 3 są takie same lub kwotę uzupełniono tylko w poz. 3 to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym roku kalendarzowym/ okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu kalendarzowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego/ okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierana jest z Udziałów i kwoty deklaracji za dany miesiąc. Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym dla danego podatnika dodano już zaliczkę uproszczoną to podczas próby przeliczenia zaliczki zwykłej pojawia się informacja: W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki uproszczone. Wybierz z menu obok ikony plusa formularz zaliczki uproszczonej. Podczas próby zapisania zaliczki zwykłej pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki uproszczone.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym dla danego podatnika dodano już zaliczkę zwykłą to podczas próby dodania zaliczki uproszczonej pojawia się ostrzeżenie: Nie można zapisać formularza deklaracji. W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki zwykłe.

Jeżeli jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową to podczas próby dodania zaliczki uproszczonej za miesiąc i rok nie należący do żadnego okresu obrachunkowego pojawia się ostrzeżenie: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc [Nr miesiąca] roku [Rok] jest poza okresem obrachunkowym.

Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej. Użytkownik powinien poprawić kwotę na wcześniej wprowadzonym formularzu.

Suma kwot do zapłaty z zaliczek uproszczonych na PIT-36 dodanych w danym roku podatkowym przenoszona jest na formularzu deklaracji PIT-36(25) do poz. 57 Pozarolnicza działalność gospodarcza (Zaliczka), poz. 207 Suma należnych zaliczek za rok podatkowy oraz poz. 215 Suma zaliczek wpłaconych. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 215.

Suma kwot do zapłaty z zaliczek uproszczonych na PIT-36L dodanych w danym roku podatkowym przenoszona jest na formularzu deklaracji PIT-36(14) do poz. 17 Zaliczki, poz. 48 Suma należnych zaliczek za rok podatkowy oraz poz. 51 Suma zaliczek wpłaconych. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 51.

Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36/PIT‑36L należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące roku kalendarzowego.

Użytkownik po zablokowaniu zaliczki przed zmianami ma możliwość zaksięgowania kwot z zaliczki do księgowości kontowej. Użycie w schemacie księgowym w polu Kwota makra @Pit5Zaliczka powoduje zaksięgowanie kwoty zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku, z kolei makro @Pit5DoZapłaty pozwala na zaksięgowanie kwoty do zapłaty.

Z poziomu otwartego formularza zaliczki uproszczonej na PIT dodano wydruk Zaliczka uproszczona na PIT‑36/PIT-36L/ Zaliczka uproszczona do deklaracji PIT-36/ PIT-36L.

4. Opis analityczny. Wprowadzono funkcjonalność księgowania ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów, Faktur zakupu i sprzedaży oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży według opisu analitycznego. Użytkownik ma możliwość księgowania dokumentów na konta związane z elementami wymiaru oraz tworzenia kont księgowych na podstawie segmentów składających się z numerów kont lub nazw elementów. W związku ze zmianami, w schematach o typie: Ewidencja kosztów, Ewidencja przychodów, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT, w pozycji KontoKwotaOpis (w elemencie schematu) oraz Warunek (w elemencie schematu) dodano nowe makra.

Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra OpisAnalitycznyKonto1(‚NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:

 • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,
 • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
 • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Wn,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu PrzychódKonto 1,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie ma możliwości skorzystania z powyższego makra.

Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra OpisAnalitycznyKonto2(‚NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:

 • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,
 • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
 • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Ma,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozchód/ Konto 2,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie ma możliwości skorzystania z powyższego makra.

Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra @OpisAnalitycznyElement(‚NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:

 • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto utworzone na podstawie kodu podwymiaru lub kodu elementu wymiaru,
 • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
 • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto utworzone na podstawie kodu kategorii,
 • w przypadku wymiaru o typie Słownik na konto utworzone na podstawie kodu danego słownika.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych to użytkownik ma możliwość tworzenia kont analitycznych niesłownikowych poprzez łączenie ze sobą elementów – przykładowo wprowadzając w polu Kwota: ‘501-’+@OpisAnalitycznyElement(‘NAZWA WYMIARU’).

W polu Kwota dodano makro @OpisAnalitycznyKwota pobierające wartość z pozycji, która jest księgowana.

W polu Opis (w elemencie schematu) oraz Warunek (w elemencie schematu) dodano makra:

 • OpisAnalitycznyKonto1(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o numerze konta,
 • OpisAnalitycznyKonto2(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o numerze konta,
 • @OpisAnalitycznyElement(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o kodzie podwymiaru, kodzie elementu wymiaru, koncie księgowym, kodzie kategorii lub akronimie słownika. Przykładowo jeżeli na pozycji opisu analitycznego na dokumencie dla wymiaru KATEGORIA wskazano KATEGORIA/AMORTYZACJA/KUP to do opisu przeniesie się: KUP.
 • @OpisAnalitycznyPozycja(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o całej pozycji opisu analitycznego na dokumencie z pominięciem kodu wymiaru. Przykładowo jeżeli na pozycji opisu analitycznego na dokumencie dla wymiaru KATEGORIA wskazano KATEGORIA/AMORTYZACJA/KUP to do opisu przeniesie się: AMORTYZACJA/KUP.
Przyklad

Aby zaksięgować na wszystkie konta poszczególnych elementów dla wymiaru KATEGORIA w schemacie ksiegowym należy wskazać:

W polu Konto: @OpisAnalitycznyKonto1(‚KATEGORIA’)

W polu Kwota: @OpisAnalitycznyKwota

Dodatkowo aby wykluczyć próbę księgowania pozycji opisu analitycznego w których nie wybrano kategorii (aby nie pojawiał się komunikat o braku kategorii), w polu Warunek należy wskazać: @OpisAnalitycznyPozycja(‚KATEGORIA’)<>’’

Przyklad

Aby zaksięgować na konto1 wymiaru KATEGORIA tylko dla konkretnej kategorii AMORTYZACJA w schemacie ksiegowym należy wskazać:

W polu Konto: @OpisAnalitycznyKonto1(‚KATEGORIA’)

W polu Kwota: @OpisAnalitycznyKwota

W polu Warunek:

@OpisAnalitycznyElement(‚KATEGORIA’) = ‘AMORTYZACJA’ lub @OpisAnalitycznyPozycja(‚KATEGORIA’) = ‘AMORTYZACJA’ (jeżeli nie ma kolejnych poziomów) lub

@OpisAnalitycznyPozycja(‚KATEGORIA’) LIKE ‚%AMORTYZACJA%’ (jeżeli ma zawierać w pozycji kategorię AMORTYZACJA).

Makra związane z opisem analitycznym można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi nagłówka dokumentu. Nie można łączyć ich z makrami odwołującymi się do pozycji dokumentu.

Uwaga
Istnieje możliwość zmiany konta księgowego na elemencie wymiaru o typie Opisowy. Księgowanie odbywa się zawsze na konto aktualnie ustawione na danym elemencie wymiaru.

5. Księgowość kontowa. Predekretacja. Wprowadzono możliwość dodawania predekretacji z poziomu listy dokumentów. Funkcjonalność jest dostępna pod przyciskiem Predekretacja  oraz za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F8> jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. Po uruchomieniu okna kursor ustawia się w polu Schemat księgowy. Funkcjonalność działa analogicznie jak na zakładce [Predekretacja] na dokumencie.

6. Księgowość. Ewidencja samochodów. Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania kosztów. W menu Księgowość/ Samochody/ Rozliczenia samochodu, zakładka [Koszty] dodano rozwijalne menu obok ikony plusa:

 • Dodaj – pozwala na dodanie pojedynczego formularza kosztu,
 • Dodaj seryjnie (również skrót klawiszowy <Shift+<Insert>) – pozwala na seryjne dodanie kosztów. Po wyborze opcji pojawia się okno z listą dokumentów z rejestru VAT zakupu. Po zaznaczeniu dokumentów i zaakceptowaniu wyboru za pomocą przycisku zatwierdzenia powstanie tyle formularzy kosztów, ile pozycji zaznaczono na liście.

Podczas dodawania zarówno pojedynczego zapisu kosztowego, jak i seryjnego generowania kosztów, po wyborze z rejestru VAT zakupu:

 • dokumentu nie posiadającego żadnej pozycji lub
 • jeżeli jako Rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową dokumentu na którym w kolumnie Kolumna wybrano opcję inną niż Nie księgować

nie jest tworzony zerowy zapis kosztowy w ewidencji samochodów.

7. Rejestry VAT. 50% odliczenie VAT. Umożliwiono automatyczne podzielenie kwoty odliczeń z kategorii TAK/NIE na pozycji dokumentu w rejestrze VAT w przypadku faktur zakupu i dokumentów wewnętrznych zakupu przeniesionych z modułu Faktury oraz na kopiowanych dokumentach zakupu w rejestrze VAT.

Jeżeli w menu Handel na Fakturze zakupu/ Dokumencie wewnętrznym zakupu:

 • dodano pozycję, w której wybrano kategorię z podziałem odliczeń lub
 • w nagłówku dokumentu wybrano kategorię z podziałem odliczeń i dodano pozycję, w której nie wybrano żadnej kategorii,

to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu następuje podział odliczeń, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak/ Warunkowo oraz pozycja z odliczeniami na Nie. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone są dwie pozycje z odliczeniami na Nie.

Dodanie na skopiowanym dokumencie w rejestrze VAT zakupu nowej pozycji z kategorią mającą zaznaczony parametr Podziel odliczenia powoduje automatyczny podział odliczeń na fakturze, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem.

8. Środki trwałe. Na liście środków trwałych oraz wyposażenia dodano przycisk operacji seryjnych po naciśnięciu którego istnieje możliwość wyboru opcji dostępnych wcześniej tylko w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy: Nadawanie kodów kreskowychZawieszenie amortyzacji (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych), Ustaw parametr Różna amortyzacja (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych) oraz Ustaw zakład (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa).

Na liście środków trwałych oraz wyposażenia w menu kontekstowym oraz pod przyciskiem operacji seryjnych dodano również nową operację seryjną Ustaw kategorię. Funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.

Parametry seryjnego ustawiania kategorii

Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.

9. Biuro Rachunkowe.Zaliczki uproszczone na PIT-36 i PIT-36L. Umożliwiono naliczanie, zatwierdzanie i wydruk zaliczek uproszczonych dla właściciela, pod warunkiem, że za okres wcześniejszy była już policzona zaliczka uproszczona.

10. Biuro rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(18), VAT-K(12), VAT-9M(8) obowiązujących za okresy od lipca 2018 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera. Do końca czerwca 2018 deklaracje naliczają się na wzorach VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-9M(7). Jeśli deklaracja zostanie naliczona na nowym formularzu to do pliku JPK_VAT adres email będzie przenoszony w pierwszej kolejności z pola 74 na deklaracji VAT-7(18), jeśli nie będzie uzupełniony na deklaracji to będzie pobierany z pola email w Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW,natomiast jeśli w tym polu również nie będzie uzupełniony to będzie pobierany kolejno z pieczątki firmy w Konfiguracji firmy/Dane firmy/Pieczątka firmy.

Zmiany

1. Księgowość. Rozliczenia samochodu. W polu Nr rejestracyjny umożliwiono wybór samochodu z listy rozwijalnej.

2. Księgowość. Rozliczenia samochodu. Na formularzu kosztu po wyborze dokumentu z rejestru VAT zakupu użytkownik ma możliwość edycji pola Data zapisu.

3. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Zestawienie F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe generowane podczas konfigurowania nowej bazy firmowej zawiera pełne nazwy pozycji zestawienia.

4. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Dodano możliwość wygenerowania wydruku Dwie kolumny/ Wzór standard wraz z definicjami zestawienia księgowego.

5. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8) oraz VAT-9M(4). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UEK. Umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruku: Deklaracja VAT-UEK(4)/ VAT-UEK z UPO.

7. Rejestry VAT. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 4, VAT-27 w wersji 2 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2017 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2017 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

8. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to zmiana rejestru (z poziomu dokumentu oraz za pomocą operacji seryjnej) na nierozliczonym dokumencie z formą płatności o typie gotówka nie powoduje przegenerowania płatności. Działanie analogiczne jak w ewidencji dodatkowej.

9.Ewidencja dodatkowa. Z listy dokumentów umożliwiono seryjny wydruk noty księgowej na podstawie kwot dodatkowych.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Poprawiono mechanizm uwzględniania w poz. 92 RAZEM (Dochód) kwoty z poz. 81 Odpłatne zbycie rzeczy.

2. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku Zestawienia/ Obroty dzienników pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.

3. Księga Podatkowa. Wielozakładowość. Poprawiono mechanizm renumeracji zapisów księgowych w kolumnie Lp zakładu.

4. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie na zakładce [Kontrahent] po wywołaniu listy kontrahentów zostanie dodany nowy podmiot a następnie użytkownik wybierze go na fakturze to na zakładce [Ogóle] uzupełniony zostanie jego kod.

5. Rejestry VAT. W przypadku seryjnej zmiany kategorii nagłówka wskazanie tej samej kategorii i zaznaczenie parametru Aktualizuj opis aktualizuje opis w nagłówku dokumentu.

6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. W specyficznych sytuacjach na wydruku Lista faktur/ Wzór standard – zakup dokumenty nierozliczone trafiały na listę faktur zapłaconych. Działanie poprawiono.

7. Ewidencja dodatkowa. W specyficznych sytuacjach na wydruku noty księgowej generowanym na podstawie kwot dodatkowych pobierane były niewłaściwe wartości. Działanie poprawiono.

8. Środki trwale. W przypadku dokumentów środków trwałych z uzupełnioną predekretacją umożliwiono ich księgowanie schematem księgowym za pomocą opcji Zadekretowane: wg schematu.

Płace i kadry

Nowości Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Place /Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 01.06.2018:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4622,84 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 184,91 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 231,14 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 277,37 zł

Wartości obowiązujące od 01.07.2018:

Wskaźnik waloryzacji: 108,6%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 472).
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 508).

2. Zasiłek opiekuńczy – dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat: 

 • na formularzu standardowej nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) dodano dodatkową przyczynę z opisem Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18. Dla nieobecności z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 będzie sprawdzany limit 30 dni kalendarzowych, w ramach limitu 60 dni na rok dla wszystkich nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek), przy czym łączny limit dla nieobecności z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 i dla nieobecności z przyczyną Opieka nad inną osobą nie może przekraczać 30 dni w roku,

 • na formularzu nieobecności zmieniono sposób wyświetlania informacji o liczbie wykorzystanych dni dla nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek): widoczna jest informacja o wykorzystaniu w obrębie każdego z limitów: 60, 30 i 14 dni.Wykorzystano: X, w tym z limitu 30 dni: Y, w tym z limitu 14 dni: Z.
 • na formularzu danych pracownika na zakładce Inne informacje dodano pole Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni), które dotyczy wykorzystanego w danym roku kalendarzowym u poprzedniego pracodawcy (bądź przez drugiego z uprawnionych opiekunów) limitu związanego z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni). Liczba dni wpisana w polu Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni) z bilansem otwarcia nieobecności ZUS, będzie uwzględniona przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dla nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18. Podczas zapisu formularza nieobecności typu Urlop opiekuńczy (zasiłek), która powodowałaby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 i/lub 30 dni pojawia się komunikat: Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz Tak, żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz Nie, żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1076).

3. Grupy ograniczeń potrąceń. W związku ze zmianami przepisów dotyczących egzekucji potraceń z zasiłków ZUS, dodano dodatkową opcję na grupach ograniczeń komorniczych, pozwalającą ustawić kwotę wolną od potrąceń dla zasiłków z procentowej na kwotę wpisaną na formularzu. Na formularzu Grupy ograniczeń potrąceń w sekcji Ograniczenia dotyczące zasiłków ZUS dodano pole Kwota pozwalające na wybór, czy kwota wolna ma być liczona jako zadany procent najniższej emerytury, czy ma być liczona od wpisanej kwoty.

W nowo tworzonych bazach dla standardowych grup ograniczeń podpowiadane jest ustawienie obowiązujące od 1.07.2018 – czyli kwota wolna w wysokości odpowiednio 500,00 zł (dla grupy potrąceń alimentacyjnych) i 825,00zł (dla grupy potrąceń z innych tytułów). Konwersja baz z wcześniejszych wersji, nie zmienia w nich dotychczasowych ustawień – Użytkownik powinien zmienić konfigurację grup ograniczeń potrąceń przed naliczeniem w lipcu 2018 r. wypłat z potrąceniami komorniczymi 2018 r. (w wypłatach liczonych z datą sprzed 1.07.2018 powinny być dotychczasowe ustawienia).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.1076).

4. Automatyczne naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wprowadzono mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w wypłacie etatowej  za ostatni miesiąc zatrudnienia oraz uzupełnienia na formularzu limitu nieobecności pola Wypłacono ekwiwalent informującego o liczbie dni (godzin), za które wypłacono ekwiwalent. Aby ekwiwalent za niewykorzystany urlop naliczył się w wypłacie etatowej automatycznie, muszą być spełnione warunki:

 • pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
 • pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
 • wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
 • pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności urlop wypoczynkowy, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
 • pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, na innej liście płac za ten sam miesiąc.

Mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dotyczy tylko list płac o rodzaju Etat, które nie są przeznaczone dla pracowników tymczasowych (na liście płac nie jest zaznaczony parametr Lista tylko dla pracowników tymczasowych). Nie ma obsługi automatycznego naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.

5. Kontrola limitu urlopu proporcjonalnego i na żądanie. Wprowadzono kontrolę limitu urlopu proporcjonalnego i na żądanie, z uwzględnieniem wykorzystania urlopu u poprzednich pracodawców.

Na formularzu historii zatrudnienia dostępnego na liście Historii zatrudnienia na formularzu danych kadrowych pracownika, dodano zakładkę Nieobecności, na której operator będzie mógł odnotować dla nowo zatrudnionego pracownika informację o nieobecnościach dotyczących wykorzystania w danym roku kalendarzowym limitu urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie u poprzednich pracodawców. Informacje odnotowane w Historii zatrudnienia, będą uwzględnione przy wyliczeniu urlopu proporcjonalnego dla standardowego limitu Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia w bieżącej firmie, dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku.

Przy wyliczeniu limitu proporcjonalnego, program będzie kontrolował, żeby łącznie z urlopem wykorzystanym w trakcie poprzedniego zatrudnienia u tego samego pracodawcy (gdy pracownik jest zatrudniany ponownie po przerwie) i wykorzystanym u poprzednich pracodawców w tym samym roku (wpisanym w historii zatrudnia poza firmą), nie doszło do przekroczenia maksymalnego rocznego limitu dla danej osoby, czyli 20 lub 26 dni zależnie od stażu pracy (bądź odpowiednio wyższego w przypadku wpisania na formularzu pracownika urlopu dodatkowego).

Na formularzu limitu nieobecności dodano pole W tym poza firmą, gdzie będzie wyświetlana informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie u poprzednich pracodawców, na podstawie wypełnionej u pracownika historii zatrudnienia.

Podczas wpisywania pracownikowi nieobecności będącej urlopem na żądanie, program wyświetli ostrzeżenie, jeśli wpisywana nieobecność spowodowałaby przekroczenie 4-dniowego rocznego limitu urlopu na żądanie.

 Zmiany

1. Comarch HRM. W związku ze zmianą nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM dostosowano nazewnictwo tej aplikacji we wszystkich miejscach, gdzie jest użyte w Comarch ERP Optima.

2. Wydruk podstawy zasiłku chorobowego z kwotami dla podstawy przepisanej z poprzedniego rozliczenia. Jeżeli podstawa jest przepisana z poprzedniego rozliczenia nieobecności, to podczas wykonywania wydruku Naliczanie podstawy zasiłku Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły, na wydruk zostaną wstawione takie dane o kwotach pobranych z wypłat, z jakich została policzona podstawa dla pierwszej z rozliczonych nieobecności z tą samą podstawą. Wydruk wykonany zarówno dla pierwszego z policzonych zasiłków, jak i wykonany dla kolejnego, do którego podstawa się przepisała, będzie miał tak samo uzupełnione tabelki z kwotami. Dotychczas, jeżeli była kontynuacja zasiłku (wynagrodzenia chorobowego), to wydruk podstawy obliczeniowej z kwotami, z jakich była policzona podstawa zasiłku chorobowego, był dostępny tylko z poziomu okna podstawy zapisanej dla pierwszej z nieobecności, dla której podstawa była wyliczona.

3. Pracownik tymczasowy. Limit urlopu wypoczynkowego na przełomie roku. Zmieniono sposób zapisywania limitu Urlop wypoczynkowy (tymczasowy) należnego za miesięczny okres przypadający na przełomie roku. Po zmianach limit za taki okres jest dzielony na dwie części, by każda z nich w całości dotyczyła jednego roku kalendarzowego. W takim przypadku informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie z ostatniego limitu w danym roku, nie jest przenoszona do stycznego z nim limitu w kolejnym roku.

4. Limit nieobecności – urlop wypoczynkowy. Wprowadzono dodatkowa kontrolę maksymalnej wysokości sumarycznych limitów urlopu wypoczynkowego za rok, również w przypadku przerwy w okresie zatrudnienia. Dotychczas w przypadku kiedy pracownik został zwolniony i zatrudniony w trakcie tego samego miesiąca, do wyliczenia urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego, w drugim naliczonym limicie urlopu był uwzględniany miesiąc zatrudnienia.

5. Wydruk Lista pracowników – pełna. Na wydruku Lista pracowników – pełna nie drukują się dane osób zatrudnionych w wydziałach, dla których operator ma blokadę podglądu danych kadrowych.

6. Wydruku Przelew ZUS. Dostosowano wydruku Przelew ZUS do wzoru zgodnego z udostępnionym w programie Płatnik.

Poprawiono

1. Formularz limitu nieobecności. W przypadku, gdy wielkość czcionki w programie Comarch ERP Optima była większa niż standardowa (8,25), to parametr Korekta pomniejszająca pojawiał się w polu pozwalającym na wprowadzenie przez operatora ręcznej korekty wyliczonego limitu nieobecności w godzinach. Poprawiono.

2. Pracownik oddelegowany do pracy za granicą:

 • na liście płac dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, po ustawieniu kraju oddelegowania podpowiada się domyślna dla danego kraju waluta rozliczenia i diety. W przypadku zmiany waluty rozliczenia na inną, nadmiarowo zmieniała się również waluta diety, a powinna pozostać zgodna z wybranym krajem. Poprawiono.
 • jeżeli pracownik był oddelegowany do pracy za granicę przez część miesiąca i zaliczka podatku nie była odprowadzana w Polsce, a przez cześć miesiąca pracownik przebywał w kraju, jednocześnie na formularzu danych kadrowych nie był zaznaczony parametr Składka zdrowotna ograniczona do wysokości podatku, to jeżeli w pierwszej naliczonej wypłacie walutowej nastąpiło wyrównanie podstawy składek do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4443,00 zł w roku 2018), a wypłata liczona jako druga za okres pobytu w Polsce w PLN była na tyle niska, że składka zdrowotna była wyższa od należnego podatku, to w drugiej wypłacie nieprawidłowo liczyła się składka zdrowotna. Poprawiono.

3. Naliczanie wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca. Umożliwiono naliczanie wypłaty dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, dla którego poprzednio pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Komunikat pojawiał się, jeśli spełnione były równocześnie następujące warunki:

 • pracownik był zatrudniony na część etatu w trakcie miesiąca,
 • pracownik miał przypisany kalendarz z rozliczeniem nadgodzin co jeden miesiąc oraz z zaznaczonym parametrem Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
 • wypłata była liczona na liście płac z opcją wstecz – 1.

4. Naliczanie wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca. Umożliwiono naliczanie wypłaty dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, dla którego poprzednio pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Komunikat pojawiał się, jeśli spełnione były równocześnie następujące warunki:

 • pracownik był zatrudniony w trakcie miesiąca po dniu świątecznym przypadającym w sobotę,
 • pracownik w planie pracy nie miał odnotowanego dnia wolnego za święto,
 • pracownik miał przypisany kalendarz z rozliczeniem nadgodzin co jeden miesiąc,
 • wypłata była liczona na liście płac z opcją wstecz – 1.

5. Comarch ERP Migrator – import bilansów otwarcia z kwotami z wypłat do Comarch ERP Optima. Podczas migracji pojawiała się w logu informacja o błędzie, a zaimportowane listy płac BOWYP miały status w buforze zamiast zamknięta. Poprawiono.

6. Limit urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracownika, który od początku roku przebywał na urlopie bezpłatnym lub miał odnotowaną nieobecność nieusprawiedliwioną i został zwolniony w trakcie roku, limit urlopu wyliczał się nieprawidłowo. Poprawiono.

7. Współpraca modułu kadrowo-płacowego z systemami Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby RODO, w tym zgody, są rejestrowane po stronie głównego systemu, czyli odpowiednio w Comarch ERP XL bądź Comarch ERP Altum. W związku z tym usunięto zakładkę Zgody na formularzu pracownika oraz usunięto ze wstążki z zakładki Ogólne grupę Dane osobowe.

HANDEL

Nowości Handel Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Dla paragonów, na których wybrano kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP, umożliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer został wydrukowany, należy w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna zaznaczyć parametr Drukuj NIP nabywcy.

Uwaga
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność.

Podczas zatwierdzania Paragonu na stałe dla podmiotu gospodarczego, w przypadku kiedy na PA nie podano NIP nabywcy, generowany jest komunikat Nie wypełniono pola NIP lub wprowadzony NIP jest niepoprawny. Czy kontynuować zapis?

Podczas przekształcaniu Paragonu do Faktury Sprzedaży w przypadku, kiedy kontrahent wybrany na Paragonie nie miał uzupełnionego numeru NIP, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy: Na paragonie nie wypełniono numeru NIP. Czy na pewno chcesz wystawić fakturę?

2. Wydruki EKO
 • dodano wydruki:
  • Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartości: Wzór standard, Duplikat.
  • Eko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat.
 • drukowana jest stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury,
 • w przypadku ewidencjonowania kosztu gospodarowania odpadami (KGO), drukowany jest numer rejestrowy wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO,
 • w przypadku obsługi podatku akcyzowego na wyroby węglowe, dla faktur zwolnionych z akcyzy z zaznaczonym parametrem FA w ewidencji węglowej drukowana jest przyczyna zwolnienia z akcyzy,
 • w przypadku sprzedaży dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijny trójstronny drukowana jest adnotacja VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE.

3. Kurier DHL – powiadomienia. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przysyłki/ DHL na zakładce [Szablon spedycji/ Usługi dodatkowe] dodano parametr Powiadomienie E-Mail/ SMS – preawizacja. Dzięki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informację w wiadomości e-mail oraz smso nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Parametr jest również dostępny na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [Paczki i usługi]. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia.

4. Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu – wydruki Crystal Reports, GenRap. Na wydrukach dokumentów handlowo – magazynowych (z wyłączeniem Arkusza Inwentaryzacyjnego) w polu z podpisem osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, drukowane jest imię i nazwisko operatora, który zatwierdził dokument.

Poprawiono

1. Import cennika z arkusza MS Excel. Zoptymalizowano import cennika.

2. JPK_FA. Dla faktur z atrybutem SAMOFAKTUROWANIE bez uzupełnionej wartości do pliku JPK_FA przenoszona jest wartość PRAWDA.

3. Intrastat, masa dla kodu CN. Poprawiono wyliczanie zbiorczej masy dla kodu CN na deklaracji Intrastat, w sytuacji kiedy towar z danym kodem CN występował na różnych dokumentach wystawionych z różnymi datami i masa na pojedynczym dokumencie była mniejsza od 1 kg.

4. Modyfikacja Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono zapis dokumentu w sytuacji, gdy modyfikowano wiele pozycji na RO.

5. Kopiowanie dokumentów, atrybuty. Poprawiono przenoszenie atrybutów kontrahenta na dokumentach powstałych przez kopiowanie.

6. Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dokumencie. Jeśli dokument został zatwierdzony na stałe poprzez wykonanie wydruku/ podglądu wydruku, atrybut na takim dokumencie można zmienić bez konieczności powtórnego otwierania dokumentu (operator musi mieć w konfiguracji włączoną tę opcję – System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – parametr Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok.).

7. Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy – EAN. Poprawiono wyszukiwanie pozycji dla zaznaczonej grupy towarowej po kodzie wprowadzonym w polu EAN.

8. Seryjna zmiana ceny. Poprawiono seryjną zmianę ceny towarów w sytuacji kiedy zaznaczono więcej niż 20000 pozycji.

9. Granica ceny. Poprawiono zapis zmian dla pozycji cennika w sytuacji, kiedy w konfiguracji ustawiono  jako nieaktywną cenę, dla której marża jest mniejsza od minimalnej ustawionej jako granica ceny na kartotece towarowej.

10. Wydruk Eko – Faktura zaliczkowa. W sekcji Zaliczki otrzymano w dniach: drukowana jest data wpłaty zaliczki.

11. Wydruk korekty ilości PZ. Na wydruku korekty ilości do PZ zmieniono tytuł z „PZ – Zwrot” na „PZ – Korekta”.

12. Wydruk MM – jednostka miary. Na wydruku Przesunięcie MM (GenRap)/ Wzór – Pobrane dostawy poprawiono drukowanie jednostki miary towaru.

13. Stopka na wydrukach Crystal Reports. Dla FA, PA, WZ, RO, FPF na wydrukach standard oraz duplikat drukuje się cała stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury.

14. Wydruk Faktura bez VATPoprawiono drukowanie danych odbiorcy (dane odbiorcy są drukowane jeśli różnią się od danych nabywcy).

15. Wydruk oferty handlowej. Na wydruku Faktury Pro Forma Oferta Handlowa – Wzór standard/ Wzór standard – bez VAT poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego w przypadku korzystania z więcej niż jednej płatności przelewowej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Wiele loginów kontrahenta w Comarch e-Sklep.

Wprowadzono obsługę wielu loginów kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Dodawanie kontrahentów do sklepu możliwe jest po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep i dotyczy tylko sklepów Enterprise oraz B2B.

Udostępniając kontrahenta w sklepie, należy określić loginy przedstawicieli, dla których zostaną założone konta w Comarch e-Sklep. W związku z tym zakładka e-Sklep została podzielona na dwie sekcje e-Sklepy i Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep.

Z poziomu sekcji e-Sklepy można wskazać sklep, w którym udostępniany jest kontrahent, przypisać do niego loginy przedstawicieli oraz ustalić grupę cenową, jaka ma obowiązywać dla kontrahenta w sklepie. Z poziomu sekcji Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep można dodawać kolejnych przedstawicieli do już przypisanych sklepów.

Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Dla poszczególnych przedstawicieli można edytować adres e-mail do logowania, a także określić, który z loginów będzie głównym. Aby login przedstawiciela został dodany, pole z adresem e-mail musi być uzupełnione.
Jeżeli skonfigurowano więcej niż jeden sklep, loginy kontrahenta można udostępniać w wielu sklepach jednocześnie.

Jeżeli kontrahent nie ma dodanego żadnego aktywnego przedstawiciela, podczas dodawania kontrahenta do sklepu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający założenie karty przedstawiciela, będącego loginem głównym w Comarch e-Sklep.

Na formularzu dostępne są pola :

 • Właściciel loginu – domyślnie uzupełniane jest Nazwą kontrahenta, pole obowiązkowe
 • E-mail – domyślnie uzupełniane jest adresem e-mail kontrahenta, pole obowiązkowe
 • Telefon

Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne. Dodatkowo jeden z nich musi zostać oznaczony jako login główny.

Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep nie ma możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki e-Sklep. Nie można też usuwać Przedstawicieli powiązanych z loginem do Comarch e-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce e-Sklepjako nieaktywny. Nieaktywne loginy są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. Po oznaczeniu karty Przedstawiciela, udostępnionego w sklepie, jako nieaktywnej, przy zapisie generowany jest komunikat Deaktywowany przedstawiciel jest powiązany z loginem kontrahenta w Comarch e-Sklep. Czy ustawić powiązany login jako nieaktywny?

Uwaga

Zmiana danych, adresu e-mail na karcie Przedstawiciela, nie powodują zmiany na loginach kontrahenta. Również podczas synchronizacji loginów z Comarch e-Sklep, karty przedstawicieli kontrahentów nie są aktualizowane.

Po skonfigurowaniu sklepu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e Sklep/wszystko.pl, na liście kontrahentów z poziomu operacji seryjnych dostępna jest opcja: Zmiana parametrów e-Sklep. Funkcja umożliwia dodanie kontrahentów do sklepu i ustawienie dla nich ceny domyślnej w sklepie. Podczas dodawania kontrahenta do sklepu, w zależności od wybranej opcji, tworzony jest login główny, na podstawie danych kontrahenta lub danych przedstawiciela domyślnego, o ile taki przedstawiciel istnieje. Za pomocą operacji seryjnej nie ma możliwości dopisywania, usuwania czy modyfikowania przedstawicieli dla kontrahenta.

Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany, wraz z poszczególnymi loginami kontrahenta.

Jeśli w konfiguracji sklepu zaznaczono Mapowanie po e-mail, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail. Jeśli tak, to w następnej kolejności na liście jego przedstawicieli szukana jest osoba o podanym adresie e-mail. Jeśli taki przedstawiciel istnieje, zostanie zmapowany z loginem. Jeśli nie znaleziono przedstawiciela z podanym adresem e-mail, zakładana jest karta przedstawiciela oraz login e-sklep.

Jeśli przedstawiciel w Comarch e-Sklep nie ma uzupełnionej nazwy, w Comarch ERP OptimaPrzedstawiciel oraz login otrzymują nazwę kontrahenta

Anonimizacja

Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima należy wykonać synchronizację danych do Comarch e-Sklep. Po anonimizacji kontrahenta w Comarch ERP Optima, wszystkie loginy powiązane z e-Sklep są oznaczane jako nieaktywne i usuwane z karty kontrahenta. Klient w sklepie nie ma możliwości zalogowania na takie konta.

Po anonimizacji przedstawiciela, z loginu tego Przedstawiciela na zakładce e-Sklep usuwany jest adres e-mail do logowania. Kontrahent nie ma już możliwości zalogowania się na takie konto w sklepie.

Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima, dane kontrahenta w Comarch e-Sklep nie są usuwane. Anonimizację należy więc wykonać również w sklepie.

Uwaga
Anonimizacja karty kontrahenta w Comarch e-Sklep, nie powoduje anonimizacji danych w systemie ERP. W Comarch ERP Optima należy osobno zanonimizować dane takiego kontrahenta.

2. Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B) – dla sklepów typu B2B wprowadzona została możliwość kontroli limitu płatności kontrahenta, w momencie składania zamówienia. W konfiguracji Firma/Ogólne/e-Sklep/wszystko.pl dostępny jest parametr Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B). W zależności od wybranej opcji (brak, ostrzeżenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja, w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia.

Comarch ERP Optima Detal

Nowości Detal Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym

W programie Comarch ERP Optima Detal dla paragonów, na których wybrano kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP, umożliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer został wydrukowany, należy w Konfiguracji/ Ustawienia ogólne zaznaczyć parametr Drukuj NIP nabywcy.

Uwaga
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność.
W przypadku pracy drukarki w trybie on-line, aby NIP został wydrukowany na paragonie należy wybrać kontrahenta przed dodaniem pierwszej pozycji.

CRM

Nowości CRM Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Oferta handlowa.

Dodano dodatkowe funkcje usprawniające pracę przy wystawianiu ofert handlowych
i generowaniu szablonów ofert:

 • W szablonie na ofercie handlowej umożliwiono wstawianie z bazy, pola z numerem telefonu operatora.
  W oknie Wstaw pole z bazy -Dane firmy dodano pola: telefon operatora, telefon operatora modyfikującego dokument, telefon operatora dodającego dokument.
 • Na dokumencie oferty handlowej umożliwiono zmianę kolejności pozycji poprzez dodanie przycisków Podnieś Obniż.
 • Na liście szablonów ofert handlowych dodano możliwość kopiowania ofert handlowych za pomocą kombinacji przycisków: CTRL+Insert.
 • Powiększono formularz oferty handlowej.
 • W zależności od posiadanych modułów umożliwiono wyświetlanie listy zasobów lub listy cennika przy dodawaniu pozycji na ofertę handlową. Przy dostępnej licencji na moduł Handel/ Handel Plus podnosi się lista zasobów. Dla operatorów z dostępną licencją na moduł Faktury podnosi się lista cennika.
 • Na formularzu oferty handlowej w zakładce Kontrahent dodano kolumnę Przedstawiciel. Wprowadzono możliwość wskazania jednego z przedstawicieli, którzy docelowo znajdują się na zakładce Dodatkowe na karcie kontrahenta. W kolumnie Przedstawiciel wyświetla się imię i nazwisko przedstawiciela.
 • Na formularzu oferty handlowej w zakładce Kontrahent, w kolumnie E-Mail dodano możliwość podpowiadania adresu mailowego przedstawiciela lub kontrahenta.
2. Obsługa skrzynki pocztowej. 

Dodano nowe funkcje, w ramach ergonomii obsługi skrzynki pocztowej:

 • Na szablon wiadomości dodano nowe pola adresowe Do i DW.
 • Na szablonie wiadomości umożliwiono wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). Użycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablonów ułatwiających pracę przy wysyłaniu wiadomości e-mail na przykład przy seryjnym wysyłaniu wiadomości z listy faktur do domyślnego przedstawiciela.
 • Automatyczne ustawianie podmiotu przy wprowadzaniu adresata wiadomości e-mail.
 • Umożliwiono wysyłanie wiadomości przypisanych do innego operatora.
 • Zawężenie widoku książki adresowej do podmiotu wskazanego na formularzu wiadomości oraz jego odbiorców. Możliwość zaznaczania wielu adresów, oraz filtrowania listy adresów kontrahentów
  i pracowników przez pola: nieaktywniduplikatyarchiwalni.
 • Automatyczne ustawianie podmiotu na wiadomościach e-mail na podstawie domeny przypisanej do kontrahenta.
 • Wątkowanie – przypisywanie wiadomości do operatora, który zajmował się tematem jako ostatni.

Poprawiono

1. Szablon oferty. Atrybut. Poprawiono wyświetlanie atrybutu na szablonie oferty handlowej, gdy kod/nazwa atrybutu pozycji towarowej zawiera znaki specjalne.

2. Optymilizacja operacji seryjnych skrzynki pocztowej. Wyeliminowano wyjątek  „Object reference not set to an instance of an object„, który pojawiał się podczas operacji seryjnych oznaczania wiadomości jako przeczytanych/nieprzeczytanych.

3. Przypomnienie SMS. Jeśli ustalono dwa zadania z ustawionym przypomnieniem, ale na jednym zadaniu podano błędny numer telefonu, to powiadomienie SMS dla drugiego zadania z poprawnym numerem telefonu było wysyłane wielokrotnie. Działanie poprawiono.

CRM Plus

Nowości CRM Plus Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Wydruk wypełnionej ankiety. Z poziomu formularza ankiety dodany został wydruk – Ankieta wypełniona (GenRap). Na wydruku są widoczne pytania z ankiety wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Obieg dokumentów

Zmiany

1. Skrzynka operatora. Poprawiono wyświetlanie skrzynki operatora podczas otwierania okna w pełnym ekranie.

2. Comarch HRM w archiwum wydruków. W związku ze zmianą nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM zmieniono wyświetlanie nazwy kolumny na liście wydruków  i menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.