Comarch ERP Optima 2018.8.1 – nowa wersja

 • -

Comarch ERP Optima 2018.8.1 – nowa wersja

Comarch ERP Optima 2018.8.1 – nowa wersja.Zmiany w przepisach ZUS PUE, RODO.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie synchronizacji zgód kontrahenta i zgód transakcyjnych z Comarch e-Sklep oraz dostosowanie do zmian w przepisach. To również usprawnienia, które ułatwią pracę w programie.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Dostosowano import e-Zwolnień pracowników z ZUS PUE do zmiany formatu wprowadzonej przez ZUS od 14.08.2018.
 • W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539) SENT umożliwiono określenie danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożonych towarów.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.8.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono synchronizację zgód kontrahenta z Comarch e-Sklep.
 • Udostępniono synchronizację zgód transakcyjnych, wyrażonych przy składaniu zamówienia w Comarch e-Sklep.
 • Wprowadzono synchronizację załączników do zgód z Comarch e-Sklep.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2018.8.1

Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany dotyczą modułów:
 1. Płace i Kadry
 2. Ogólne zmiany
 3. Kasa/Bank
 4. Księgowość
 5. Hadnel
 6. e-Sklep intenretowy
 7. CRM

Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2018.8.1

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Place /Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 01.09.2018:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4521,08 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 188,84 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 226,05 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 271,26 zł

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 764).

Zmiany

 1. Dostosowano import e-Zwolnień pracowników z ZUS PUE do zmiany formatu wprowadzonego przez ZUS od 14.08.2018.

Poprawiono

 1. Naliczanie składki zdrowotnej:
 • Jeżeli zleceniobiorca miał naliczoną w tym samym miesiącu deklaracji wypłatę z tytułu umowy zlecenia oraz wypłatę na liście płac o rodzaju Inne, gdzie był wypłacony dodatek nieopodatkowany, a oskładkowany, to od dodatku nie naliczała się składka zdrowotna pobrana. Poprawiono.
 • Gdy w wypłacie była naliczona umowa zlecenie oraz dodatek, który był nieopodatkowany, a oskładkowany nie naliczała się składka zdrowotna odliczona. Poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty, jako pierwszą wypłatę z tytułu umowy cywilnoprawnej, a jako drugą wypłatę etatową, w której były odliczone 50% koszty uzyskania przychodu, to składka zdrowotna pobrana była zawyżona o 1 grosz w stosunku do naliczonej zaliczki podatku. Poprawiono.
 • W wypłacie etatowej, w której od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków były odliczane 50% koszty uzyskania przychodu, składka zdrowotna pobrana była zaniżona, gdy oprócz tej wypłaty pracownik miał wypłatę umowy cywilnoprawnej. Poprawiono.
 • Jeżeli w obrębie tego samego miesiąca deklaracji, w pierwszej wypłacie był element o wartości ujemnej np. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej normy, to podczas naliczania dodatku na liście o rodzaju Inne za pomocą opcji wypłać seryjnie dodatek, nie naliczała się składka zdrowotna pobrana i odliczona. Poprawiono.
 • Jeżeli pracownik był oddelegowany do pracy za granicę przez część miesiąca i w pierwszej naliczonej wypłacie za okres pobytu w Polsce, składka zdrowotna była ograniczona do wysokości podatku, to w wypłacie za okres oddelegowania, zarówno w przypadku gdy zaliczka podatku była odprowadzana w Polsce jak i za granicą, składka zdrowotna pobrana nie była wyrównywana o niedopłatę składki z pierwszej wypłaty. Poprawiono.
 1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 

  W przypadku, gdy pracownik został zwolniony i jednocześnie przekroczył ilość dni urlopu wypoczynkowego, który przysługiwał mu w danym roku, w ostatniej wypłacie etatowej nadmiarowo naliczał się Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 2. Limity nieobecności:
 • Niepoprawnie wyliczał się limit nieobecności, w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku miał przedłużaną umowę oraz przekroczył 10 lat stażu pracy i w związku z tym nabył prawo do urlopu uzupełniającego. Poprawiono.
 • Na formularzu limitu nieobecności niepoprawnie wykazywał się urlop na żądanie, w przypadku, gdy pracownik miał wykonaną aktualizację danych z powodu przedłużenia umowy o pracę oraz w trakcie roku nabył prawo do 26 dni urlopu. Poprawiono.
 • Podczas naliczania bieżącego limitu nieobecności był uwzględniany wykorzystany urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy, u którego zatrudnienie ustało w poprzednich latach wprowadzony w historii zatrudnienia. Poprawiono.
 • Na formularzu limitu nieobecności niepoprawnie wykazywał się urlop na żądanie w polu Na żądanie łącznie, w przypadku, gdy pracownik miał wykonaną aktualizację w związku ze zwolnieniem i wpisana data zwolnienia była wcześniejsza niż data zwolnienia w poprzednim zapisie historycznym pracownika. Poprawiono.
 • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu i wprowadzona data zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie w polu W tym poza firmą. Poprawiono.
 • W przypadku przedłużenia umowy poprzez aktualizację z datą wcześniejszą niż data zakończenia poprzedniej umowy limit urlopu był zaniżany. Poprawiono.
 • Zdefiniowany przez Użytkownika limit nieobecności, którego wysokość nie była zależna od stażu pracy był nadmiarowo ograniczany do 20 lub 26 dni. Poprawiono.

Ogólne Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany

 1. Automatyczne aktualizacje – pominięcie serwera. Umożliwiono pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku Pomiń ten serwer i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.
 2. Automatyczne aktualizacje dla kolejnych baz. W przypadku, kiedy automatyczna aktualizacja została zainstalowana dla jakiejkolwiek bazy firmowej podłączonej do danej bazy konfiguracyjnej, zostanie ona automatycznie wgrana bez ingerencji Użytkownika na kolejno konwertowanych, odtwarzanych z kopii lub kreowanych bazach danych.
 3. Automatyczne aktualizacje – wielokrotne podłączenie tej samej bazy. Umożliwiono przeprowadzenie procesu automatycznej aktualizacji w przypadku wielokrotnego podłączenia tej samej bazy na liście firm.
 4. Automatyczne aktualizacje – kreator parametrów firmy. Jeżeli są dostępne aktualizacje automatyczne, a jest zakładana nowa baza firmowa, informacja o dostępności aktualizacji pojawia się dopiero po zakończeniu działania kreatora parametrów nowej firmy.
 5. Automatyczne aktualizacje – informacja podczas logowania. Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu. W przypadku operatora będącego administratorem, komunikat o dostępności aktualizacji pojawia się za każdym razem podczas logowania do bazy danych.
 6. Generowanie JPK_KR. Wprowadzono mechanizm pomijania niedozwolonych znaków podczas generowania plików JPK_KR (Księgi Handlowe).
 7. Łączenie kart kontrahentów – przenoszenie zgód. Podczas przenoszenia zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego w trakcie procesu łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie również załączników z zakładki [Dokumenty]formularza zgody. Mogą to być załączniki w formie pliku, dokumentu z Biblioteki dokumentów (w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów), jak również zadania i kontakty (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM.

 Poprawiono

 1. Aktualizacja nazw serwerów. Podczas wykonywania funkcji Aktualizacja nazw serwerów dostępnej w menu Narzędzia mógł pojawiać się komunikat: Właściwość ConnectionString nie została zainicjowana. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany

 1. Preliminarz płatności – rozliczanie zdarzeń i rejestr bankowy dla VAT.

W preliminarzu płatności przy rozliczaniu zdarzeń umożliwiliśmy wskazanie rejestru bankowego oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment. Rejestr ten jest dostępny przy rozliczaniu pojedynczej płatności (Rozlicz pojedynczo) oraz w momencie wykonywania operacji dla zaznaczonych zdarzeń (Operacje seryjne / Rozlicz). W momencie rozliczania płatności program proponuje do rozliczenia kwotę płatności jaka pozostała do rozliczenia. Jeśli rozliczenie ma dotyczyć jedynie kwoty VAT (kwota VAT jest różna od łącznej kwoty płatności na zdarzeniu) proponujemy wykorzystywać funkcję Rozlicz pojedynczo, gdzie Użytkownik ma możliwość podania kwoty VAT do rozliczenia.

2. Alior Bank WebService i split payment.

Zmodyfikowano standardowy format wymiany danych Alior Bank WebService dostosowując go do aktualnej struktury plików dla przelewów split payment, która została udostępnionej przez bank. Dodatkowo na formularzu nowego formatu wymiany danych z bankiem, po zaznaczeniu parametru o bezpośredniej wymianie danych za pomocą usługi sieciowej, dodano możliwość zaznaczenia, że format ten dotyczy Alior banku.

Comarch ERP Optima 2018.8.1
Formularz formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem
3. Elixir-0 BPH (split payment)

Modyfikacja formatu. Zmiana formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem dotyczy pozycji 26 (Stała wartość), która wykazywana była łącznie z poprzednim polem. Obecnie pozycja ta wykazywana jest jako nowe pole (Łącznie z poprzednim – NIE).

4. Wydruk przelewu dla płatności split payment.

Na wydruku przelewu dla płatności split payment w polu Tytułem wykazywane są informacje o kwocie VAT, numerze NIP oraz numerze dokumentu, np. /VAT/230,00/IDC/1111111111/INV/FAV0012/07/2018/TXT/UM0118. Zmiana dotyczy wydruków dostępnych z poziomu formularza płatności Przelew: Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem oraz z poziomu listy płatności Dokumenty zaznaczone: Przelew Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem

Poprawiono

 1. ING WebService i przelewy split payment. Przy próbie wysłania przelewu split payment do banku ING (webservice) pojawiał się komunikat Niepoprawne żądanie. Kategoria zlecenia.Działanie poprawiono.
 2. Płatności do faktur zakupu a numer dokumentu dla split payment. Na formularzu płatności do faktury zakupu po zaznaczeniu metody split payment zamiast numeru obcego faktury pojawiał się numer wewnętrzny dokumentu źródłowego. Dotyczyło to dokumentów wprowadzonych do programu w wersjach wcześniejszych niż 2018.6. Działanie poprawiono, wykazywany jest numer obcy faktury zakupu.
 3. Wydruk Przelew ZUS – Nadruk. Na wydruku przelewu, który wykonywany jest z poziomu formularza płatności znajdującej się w rejestrze bankowym, wykazywany jest numer rachunku bankowego. Poprzednio pojawiała się kwota słownie.

Księgowość Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany

 1. Rejestry VAT. Deklaracje. Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8.

Poprawiono

 1. Rejestry VAT. Deklaracje. W szczególnych przypadkach przy próbie zapisania przeliczonej deklaracji VAT-7 pojawiał się komunikat HRESULT: 0x80050468. Działanie poprawiono.
 2. Rejestry VAT. W szczególnych przypadkach po modyfikacji faktury w rej. VAT przeniesionej z handlu z podziałem odliczeń, na liście pokazywały się niepoprawne kwoty VAT. Działanie poprawiono.

Handel Comarch ERP Optima 2018.8.1

Nowości

Dotyczy wersji: 2018.8.1
1. SENT, dane geolokalizacyjne. W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dane geolokalizacyjne środka transportu. Dostosowując system do tej ustawy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT na formularzu adresu nadawczego dodano pola województwo oraz współrzędne geograficzne (szerokość, wysokość). Dane są domyślnie przenoszone na zgłoszenie przewozu towaru dla podmiotu wysyłającego z możliwością ręcznej zmiany z poziomu formularza zgłoszenia.

Zmiany

1. Przekształcenie PA do FS. Podczas przekształcania kilku Paragonów do Faktury Sprzedaży, w sytuacji kiedy część z nich została wyeksportowana, generowany jest komunikat Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały wyeksportowane.

Poprawiono

1. Tax Free. Na wydruku dokumentu Tax Free drukowany jest kod pocztowy Nabywcy.

2. Wydruk Faktury Pro Forma. W sytuacji kiedy na Fakturze Pro Forma wybrano płatność gotówką i operator miał przypisany domyślny bank, na wydruku Faktura Fro Forma/ Wzór standarddrukowany był numer rachunku bankowego. Działanie programu poprawiono.

3. Wydruk dokumentu, na którym wskazano zaliczkę. Wykonując wydruk/ podgląd wydruku dokumentu z odznaczonym parametrem Bufor, na którym wskazano zaliczkę kontrahenta, generowany był komunikat Wydruk niemożliwy. Nie można zapisać formularza. Działanie programu poprawiono.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zgody kontrahenta w Comarch e-Sklep.

Do Comarch ERP Optima 2018.8.1 wprowadziliśmy funkcjonalność importu definicji treści zgód z Comarch e-Sklep oraz rejestrowania zgód wyrażonych przez kontrahentów w sklepie. Wprowadziliśmy też możliwość synchronizacji do sklepu definicji treści zgód, dodanych z poziomu programu, a także zgód przypisanych do kontrahentów wysyłanych do sklepu.

Jeśli w Comarch ERP Optima 2018.8.1 jest skonfigurowane minimum jedno stanowisko sklepu, z poziomu Ogólne/Słowniki dostępna jest będzie [Formy kontaktu]. Nie ma możliwości dodania ani usunięcia form z listy. Na formularzu formy kontaktu można zdefiniować nazwę formy w różnych językach.

Ponadto, w przypadku współpracy z e-Sklepem, na formularzu definicji treści zgody widoczna będzie wtedy dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Aby zgoda została wysłana do Comarch e-Sklep, należy wskazać sklepy, w których ma być udostępniona. Dla poszczególnych sklepów będzie można też zdefiniować treści zgód w różnych językach.

Comarch ERP Optima 2018.8.1 - rodo

Aby na liście Treści zgód zostały wyświetlone zgody synchronizowane z Comarch e-Sklep, należy zaznaczyć w filtrze parametr Pokazuj treści zgód w Comarch e-Sklep. Ustawienie parametru jest zapamiętywane.

Jeżeli zgoda zostanie zsynchronizowana do e-Sklep, nie będzie możliwości edycji jej treści, dodania/usunięcia sklepu, ani dodania kolejnego tłumaczenia w innych językach. Chcąc zmienić treść zgody wysłanej do sklepu lub dodać nowe tłumaczenie, należy wprowadzić nową wersję zgody.

W przypadku treści zgód, które zostaną zaimportowane z Comarch e-Sklep, nie będzie możliwości ich edycji, ani dodania nowych wersji zgody w programie. Ewentualnych zmian należy dokonać po stronie Panelu Administratora. W Comarch ERP Optima 2018.8.1 taką zgodę można jedynie oznaczyć jako nieaktywną.

Import definicji zgód wraz z powiązanymi regulaminami.

Definicje zgód z Comarch e-Sklep mogą być importowane wraz z powiązanymi regulaminami. Po stronie Panelu Administratora należy dodać regulamin wraz z podpiętym plikiem pdf (pole Treść w pdf). Taki regulamin należy następnie powiązać z treścią zgody. Po zaakceptowaniu takiej zgody przez klienta w sklepie, plik zostanie zaimportowany do Comarch ERP Optima. Plik będzie widoczny jako Załącznik do zgody zaakceptowanej przez konkretnego przedstawiciela.

Comarch e-Sklep rejestrowane są zgody podmiotu (np. podczas rejestracji) a także zgody w ramach konkretnych transakcji, składania zamówienia. Zgody wyrażone przez klientów Comarch e-Sklep są przypisywane do konkretnych loginów w e-Sklep.

Comarch ERP Optima 2018.8.1 udzielone zgody podmiotu będą widoczne na formularzu przedstawiciela na zakładce [Zgody]. W polu Wyrażający podana będzie nazwa firmy kontrahenta oraz adres e-mail loginu, który wyraził zgodę.

W przypadku zgody pochodzącej z e-Sklep, jeśli do zgody został podpięty regulamin, to plik .html z treścią regulaminu oraz załączniki .pdf, będą widoczne na formularzu zgody na zakładce [Dokumenty] w sekcji Załączniki.

Zgody przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep, wyrażone po stronie systemu ERP również są wysyłane do Comarch e-Sklep. Aby informacja o zgodach została wysłana do sklepu, należy wykonać synchronizację danych kontrahentów (ręczną bądź automatyczną).

Klient może w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Jeżeli wycofa zgodę w sklepie, informacja zostanie zapisana w Comarch ERP Optima na formularzu zgody.

Zgodę można również wycofać z poziomu Comarch ERP Optima. Po wykonaniu synchronizacji informacja ta będzie wysłana do Comarch e-Sklep.

Usunięcie zgody z karty Przedstawiciela, nie będzie skutkować oznaczeniem jej jako wycofana w e-Sklep.

W przypadku klientów niezarejestrowanych w e-Sklep, zgody wyrażone na newsletter nie są synchronizowane do Comarch ERP Optima. Takie zgody należy weryfikować po stronie Panelu administracyjnego e-Sklep.

Uwaga

Jeżeli treść zgody z Comarch ERP Optima zostanie przypisana do kilku sklepów jednocześnie, a klient jest zarejestrowany w sklepach na tym samym loginie, wyrażenie bądź wycofanie przez klienta zgody w jednym sklepie, spowoduje odpowiednio wyrażenie/wycofanie zgody w pozostałych sklepach.

W związku z tym, w przypadku pracy na kilku sklepach, dla treści zgód utworzonych w Comarch ERP Optima, zaleca się zdefiniowanie osobnej treści zgody dla każdego sklepu.

Uwaga

W przypadku treści zgód synchronizowanych z Comarch e-Sklep (zarówno pochodzących ze sklepu, jak i dodanych w Comarch ERP Optima), nie zaleca się przypisywania jej w programie wielokrotnie do przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep.

Jeśli jedna treść zgody będzie wielokrotnie przypisana jako aktywna, wówczas informacja o wycofaniu takiej zgody w e-Sklep, może zostać zarejestrowana na niewłaściwej zgodzie w Comarch ERP Optima.

Zgody transakcyjne wyrażone podczas składania zamówienia w sklepie, są zapisywane dla danego dokumentu. Na zamówieniach pochodzących ze sklepu (dokumenty RO), na zakładce [e-Sklep] można wyświetlić listę zaakceptowanych zgód za pomocą przycisku Zgody wyrażone podczas składania zamówienia. Na liście możliwy jest tylko podgląd wyrażonej zgody. Na formularzu zgody widoczna jest tylko sekcja Wyrażenie zgody, ponieważ takich zgód nie można wycofać.

2. Eksport kontrahentów – w ramach automatycznej synchronizacji danych z Comarch e-Sklepwprowadzono możliwość eksportu danych o kontrahentach

3. Pokaż powiązanego przedstawiciela – na karcie kontrahenta na zakładce [e-Sklep] wprowadzono możliwość sprawdzenia z jakim przedstawicielem jest powiązany dany login.

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

1. Filtry. Poprawiono działanie filtrów na listach w aplikacji przy wyborze opcji „Pokaż wiersz automatycznego filtra” oraz „Pokaż panel wyszukiwania”.

2. Ekran dotykowy. Przywrócono rozmiar listy towarów na ekranie dotykowym.

CRM Comarch ERP Optima 2018.8.1

Poprawiono

 1. Wysyłka wiadomości SMS z poziomu karty kontrahenta powodowała wyświetlanie komunikatu: Określona metoda nie jest obsługiwana. Działanie poprawiono.

Kontakt do serwisu: kliknij w link